Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.111.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 25.634,00 zł;
2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochodyw § 2030 o kwotę 8.920,00 zł;

3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 3.562,00 zł;
4) w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, a w tym rozdziale dochodyw § 2010 w kwocie 442,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa) zadania zlecone –
w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 442,00 zł;
2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 8.920,00 zł,

b) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1300 o kwotę 3.461,00 zł,

2 1400 o kwotę 101,00 zł;3) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 256,00 zł,

b) 1300 o kwotę 297,00 zł,

c) 1400 o kwotę 5.999,00 zł;


4) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 1.780,00 zł,

b) 1300 o kwotę 912,00 zł,

c) 1400 o kwotę 8.640,00 zł;


5) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 1.100,00 zł,

b) 1300 o kwotę 160,00 zł,

c) 1400 o kwotę 5.160,00 zł;


6) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
a) 1100 w kwocie 197,00 zł,

b) 1400 w kwocie 1.133,00 zł.


3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, a w tym rozdziale:
1) dotacje w § 2010 w kwocie 442,00 zł;
2) wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 442,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech