Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.125.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 5.939,00 zł;
2) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 3.814,00 zł;
3) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochodyw § 2060 o kwotę 1.372,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach – jednostka budżetowa” – zadania własne: a) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
1 rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

2 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł;b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90013 „Schroniskadla zwierząt”:

1 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 2.000,00 zł,

2 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 2.000,00 zł;2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: a) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 1.372,00 zł,
b) zadania własne: 1 w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 3.814,00 zł.3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się:
1) dotacje w § 2060 o kwotę 1.372,00 zł;
2) wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 1.372,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech