Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 23 listopada 2022 roku

Protokół Nr LIV/2022

z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 23 listopada 2022 roku

LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 23 listopada 2022 r.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych  na  ustawowy skład rady 15  radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście Burmistrz Gogolina pan Joachim Wojtalla, Burmistrz Krapkowic pan Andrzej Kasiura, Dyrektor Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu pani Magdalena Popławska, Kierownik Zespołu Doradztwa i Rozwoju z krakowskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pan Dawid Hoinkis, Koordynator zespołu projektowego Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska pani Bernadeta Lisson-Pastwa oraz Księgowa Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska pani Edyta Orłowska oraz członkowie Konwentu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.

Imienny wykaz głosowań radnych na LIV Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Rada Gminy Walce obradowała na LIV sesji według następującego porządku obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.
    4. Zamknięcie sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy Walce, który krótko przedstawił jak przebiegały prace nad Strategią Rozwoju Gminy Walce oraz podziękował za zaangażowanie w powstanie dokumentu.

W dalszej kolejności Wójt przekazał głos Dyrektor Centrum Demokracji Lokalnej pani Magdalenie Popławskiej, która wraz ze swoim zespołem przygotowała Strategię.

Następnie Kierownik Zespołu Doradztwa i Rozwoju z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pan Dawid Hoinkis szczegółowo omówił prezentację na temat Strategii Rozwoju Gminy Walce. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabierali również zaproszeni goście: Burmistrz Krapkowic, Burmistrz Gogolina, pan Joachim Czernek- członek Konwentu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 oraz pierwszy Wójt Gminy Walce, były Starosta Krapkowicki oraz były Poseł na Sejm, Koordynator zespołu projektowego Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska pani Bernadeta Lisson-Pastwa.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIV/420/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.

W dalszej kolejności Wójt Gminy Walce pan Marek Śmiech wręczył kwiaty osobom szczególnie zaangażowanym w powstanie Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030: pani Magdalenie Popławskiej - Dyrektor Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz pani Grażynie Szczepanek-Zastępcy Kierownika Referatu Infrastruktury i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Walcach.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LIV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 17:11.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                     Mateusz Burczyk