Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z up. Wójta Gminy Walce
Zastępca Wójta

Rafał Miczka

PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.2.2023 z dnia 2.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyc.pdf (252,73KB)

DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-4.docx (54,17KB)

DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx (40,68KB)

DOCX7_umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx (58,19KB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.2.2023.docx (9,53KB)