Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Walcach

Informacja o unieważnienie naboru

na zastępstwo na stanowisko pracy

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Wójt Gminy Walce informuje, że unieważnia nabór z dnia 20 stycznia 2023 r. na zastępstwo na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Walcach, z przyczyn organizacyjnych.

 

                                                                                                                         Zastępca

         Wójta Gminy Walce

 

                                                                                                                       Rafał Miczka

 

Walce, dnia 22 lutego 2023 r.


WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

 • Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

 • Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1 etat

 • Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. Staż pracy 2 lat;
 3. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902) dla stanowisk urzędniczych.
 4. Znajomość zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, krajowych i innych;
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
 6. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 7. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 8. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 9. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. Mile widziana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki);
 • Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Biegła znajomość systemów Windows
 2. Biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 3. Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 4. Systematyczność, punktualność, umiejętność pracy w zespole;
 5. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 6. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 7. Prawo jazdy kat. B.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy krajowych,

   zagranicznych i innych pozabudżetowych;

2. Administracyjna i merytoryczna obsługa, a także rozliczanie wniosków;

3. Organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych związanych z

   pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych;

4. Przygotowywanie i rozliczanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym;

5. Współpraca z organizacjami kulturalnymi i pozarządowymi w zakresie upowszechniania

    kultury.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 1 etatu,

2. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

3. Stanowisko pracy:

a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługa komputera oraz urządzeń biurowych;

b) rodzaj pracy; praca przy komputerze.

 

 • Wymagane dokumenty:

1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem
       dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2.    Oryginał kwestionariusza osobowego kwestionariusza osobowego.

3.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z
       pełni praw publicznych.

4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających
       wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
6.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
       (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich
       miejsc pracy).
7.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
       stanowisku;
8.    Oświadczenie kandydata że niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.    Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
10.  Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, 
       data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone
       własnoręcznym podpisem kandydata.

 • Miejsce i termin złożenia dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 1. Termin  składania dokumentów 30 stycznia 2023 r. do godz. 16:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy – ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy. 

 

IX. Inne informacje:

1. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną poinformowani  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszcza na stronie BIP Urzędu Gminy w Walcach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy 6%;                                                                             

                                                                                       Wójt Gminy

                                       /-/ Marek Śmiech

Walce, dnia 20 stycznia 2023 r.         


RTFkwestionariusz-osobowy-1.rtf (57,02KB)

DOCXoswiadczenie-kandydata-1.docx (13,83KB)

DOCXoswiadczenie-wraz-klauzula-informacyjna.docx (17,69KB)