Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko Główna/y Księgowa/y w Ośrodku Pomocy Społecznia w Walcach

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, Ul. Zamkowa 87, do zatrudnienia na stanowisku:

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Nie została wybrana żadna osoba

 

Do konkursu, po spełnieniu kryteriów formalnych, została dopuszczona jedna kandydatka. Komisja po przeprowadzonej rozmowie nie rekomendowała osoby do zatrudnienia na ww. stanowisku z powodu niespełnienia oczekiwań pracodawcy.

 

 

Walce, 8 marca 2023 r.

 

 

  Kierownik

   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Walcach

        Sylwester Klimowicz


 

Nabór

na wolne urzędnicze stanowisko

Główna/y Księgowa/y w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko Główna/y Księgowa/y w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, 47 – 344 Walce, tel. 077/4660660, e-mail:

Przedmiot naboru:

 1. : Główna/y księgowa/y
 2. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, 47 – 344 Walce
 4. Czas pracy: pełen etat, od poniedziałku do piątku, w godzinach : 715-1515.
 5. Okres zatrudnienia: marzec 2023 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia okresu zatrudnienia w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. czas wypowiedzenia umowy).
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w grudniu ur., przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia, rachunkowość i finanse.
 2. doświadczenie w księgowości, w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS OFFICE; programów finansowo- księgowych,
 4. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej,
 5. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres,
 6. samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, dokładność, terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

 1. nadzór nad gospodarką finansową i księgowością,
 2. prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. przygotowanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,
 5. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. współdziałanie z merytorycznymi pracownikami w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz zapłaty zobowiązań w tym w szczególności wobec ZUS i urzędu skarbowego,
 8. organizacja i nadzór prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 9. przygotowywanie projektów zarządzeń określających zasady księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 10. organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy
  i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji finansowych związanych
  z wykonywaniem planu finansowego,
 11. sporządzanie dla potrzeb Rady Gminy, komisji Rady Gminy oraz Wójta okresowych i rocznych informacji oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego,
 12. rozliczanie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys-aktualne CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego.
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, jako główny księgowy.
 9. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 10. Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys-CV oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach” do dnia 28.02.2023 r. Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce.

6.    Osoba wyznaczona do kontaktów :

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie naboru: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, nr telefonu: 775520543 e-mail: .

7. Informacje dodatkowe:

Przystąpienie do procesu naboru na stanowisko główny księgowy, oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie, co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

 

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

Sylwester Klimowicz  


 

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. świadczeń oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.

DOCKwestionariusz osobowy.doc (49,50KB)

DOCOświadczenie.doc (27,00KB)