Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIX/457/2023 Rady Gminy Walce z dnia 17-02-2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce

UCHWAŁA NR LIX/457/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz . 40) oraz art. 33m ust. 1 w związkuz art. 33l pkt.2 oraz art. 33n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ( t.j. Dz. I. z 2021 r. poz. 2224, ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Wójta Gminy Walce do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Walce udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce. 2. Wniosek , o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Gminy Walce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LIX4572023 Rady Gminy Walce z dnia 17-02-2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o.pdf (247,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 LIX4572023.docx (7,11KB)