Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIX/459/2023 Rady Gminy Walce z dnia 17-02-2023 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O

UCHWAŁA NR LIX/459/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg drogi gminnej Nr 107506 O stanowiącej ul. Zamkową w miejscowości Walce, która obejmuje działki ewidencyjne o nastepujacych numerach:
1) 1113/5 k. m. 5,
2) 1147/2 k. m. 5,
3) 2825 k. m. 9
4) 2948 k.m. 5,

§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, został przedstawiony w sposób graficzny, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LIX4592023 Rady Gminy Walce z dnia 17-02-2023 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr.pdf (1,13MB)

PDFZalacznik1 LIX4592023.pdf (995,31KB)