Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko Główna/y Księgowa/y w Ośrodku Pomocy Społecznia w Walcach

 

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, Ul. Zamkowa 87, do zatrudnienia na stanowisku:

Główna/y Księgowa/y

Wybrana została Pani Małgorzata Frączek, zamieszkała w Głogówku

 

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością z obszaru merytorycznego, niezbędnego do pracy na ww. stanowisku. Kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiając swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

 

 

Walce, 22 marca 2023 r.

 

 

  Kierownik

   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Walcach

        Sylwester Klimowicz

 


Nabór

na wolne urzędnicze stanowisko

Główna/y Księgowa/y w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko-Główna/y Księgowa/y w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, 47 – 344 Walce, tel. 077/4660660,  e-mail:

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: Główna/y księgowa/y
 2. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce.
 4. Czas pracy: pełen etat, od poniedziałku do piątku, w godzinach : 715-1515.
 5. Okres zatrudnienia: Kwiecień 2023 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia okresu zatrudnienia w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. czas wypowiedzenia umowy).
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w lutym br., przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia, rachunkowość i finanse.
 2. doświadczenie w księgowości, w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS OFFICE; programów finansowo- księgowych,
 4. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej,
 5. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres,
 6. samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, dokładność, terminowość.
 1. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:
 1. nadzór nad gospodarką finansową i księgowością,
 2. prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. przygotowanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,
 5. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. współdziałanie z merytorycznymi pracownikami w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz zapłaty zobowiązań w tym w szczególności wobec ZUS i urzędu skarbowego,
 8. organizacja i nadzór prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 9. przygotowywanie projektów zarządzeń określających zasady księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 10. organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy
  i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji finansowych związanych
  z wykonywaniem planu finansowego,
 11. sporządzanie dla potrzeb Rady Gminy, komisji Rady Gminy oraz Wójta okresowych i rocznych informacji oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego,
 12. rozliczanie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys-aktualne CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego.
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, jako główny księgowy.
 9. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 10. Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys-CV, oświadczenie oraz klauzulę informacyjną dla kandydata, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

5.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główna/y Księgowa/y w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach” do dnia 20.03.2023 r. Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce.

6.    Osoba wyznaczona do kontaktów :

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie naboru: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, nr telefonu: 775520543 e-mail: .

7.    Informacje dodatkowe:

Przystąpienie do procesu naboru na stanowisko główny księgowy, oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie, co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

 

Walce, 10 marca 2023 r.

 

                                                                                                                             Kierownik

                                                                                                        Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

                                                                                                          Sylwester Klimowicz


DOCKwestionariusz osobowy.doc (49,50KB)

DOCOświadczenie.doc (27,00KB)