Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)

Walce dnia , 2008-09-01
PP-G.72241-3,1/07

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 ze zmianami ), § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 )

ogłaszam I ustny przetarg ograniczony na:

sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 38/3 z karty mapy 1, o powierzchni 0,0229 ha, zapisanej w księdze Wieczystej Nr 36439 na rzecz Gminy, Walce wolnej od obciążeń – położonej w Rozkochowie. Nieruchomość zabudowana jest stacją transformatorową powstałą przy budowie stacji uzdatniania wody w 1993 roku, ze środków Urzędu Gminy i przekazana nieodpłatnie na majątek ówczesnego Zakładu Energetycznego Opole SA w Opolu.

Cena wywoławcza wynosi 11 594,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, okazania granic w terenie oraz ogłoszeń. Koszt spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2008 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18.

Wadium w wysokości 10 % tj. 1 159,40 zł ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 61 8884 1014 2002 0012 8368 0001 Urzędu Gminy Walce prowadzone przez Bank Spółdzielczy Krapkowice O/Walce najpóźniej do dnia 02 października 2008 roku.

W przetargu mogą brać udział podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, które do 30 września 2008 roku zgłoszą uczestnictwo w przetargu. Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniu 2 października 2008 r.

Uzasadnienie formy wyboru przetargu ograniczonego: zbycie nieruchomości przeznaczonej pod usługi w zakresie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zostaje ograniczone do podmiotów świadczących takie usługi, gdyż na nieruchomości znajduje się obiekt temu służący.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
Pozostałym uczestnikom wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni.
Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.
W przypadku uzasadnionej przyczyny Wójt Walec może odwołać przetarg.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Przetargów, 0chrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 pok. 11 - telefon 4 660 108.

 

Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata
 


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
uczestników, którzy zgłosili uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 38/3 z karty mapy 1, o powierzchni 0,0229 ha, KW 36439
położonej w Rozkochowie

 

Komisja przetargowa w składzie:

1. Marek Smandzik – przewodniczący komisji
2. Joachim Kołodziejczyk- członek komisji
3. Ilona Wyciślok - członek komisji
4. Jerzy Mikus –członek komisji

po sprawdzeniu spełnienia warunków przetargowych – kwalifikuje uczestnika EnergiaPro GRUPA TAURON S.A, Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1 do uczestnictwa w przetargu.

 
Niniejszą listę wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu dnia 02.10.2008 r.
 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, który odbył się w dniu 09.10.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach (sala narad na parterze).

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka Nr 38/3 z karty mapy 1, o powierzchni 0,0229 ha, zapisana w księdze Wieczystej Nr 36439 na rzecz Gminy Walce położona w Rozkochowie. Nieruchomość zabudowana jest stacją transformatorową powstałą przy budowie stacji uzdatniania wody w 1993 roku, ze środków Urzędu Gminy i przekazana nieodpłatnie na majątek ówczesnego Zakładu Energetycznego Opole SA w Opolu.


3. Osoby dopuszczone i niedopuszczone do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem:
do przetargu na nieruchomość bliżej opisaną w punkcie 2 niniejszego protokółu dopuszczeni zostali :

• Energia Pro GRUPA TAURON S.A Oddział w Opolu. ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole świadcząca usługi w zakresie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, która w dniu 04.09.2008 roku pismem UN3/MN/474/8229/2008 zgłosiła uczestnictwo w przetargu oraz w dniu 01.10.2008 r. wniosła w kasie Urzędu Gminy Walce (pokój nr 15) wymagane wadium w formie pieniądza w kwocie 1 159,40 zł.

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości bliżej opisanej w punkcie 2 niniejszego protokółu wynosi 11 594,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 11 710,00 zł. + 2576,20 (22 % VAT) =
14 286,20 zł i ona stanowi cenę nabycia nieruchomości.

5. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Nabywcą nieruchomości bliżej opisanej w punkcie 2 niniejszej informacji została :
• Energia Pro GRUPA TAURON S.A Oddział w Opolu. ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, NIP 611-02-02-860, KRS 0000073321, Regon 230179216-00065


Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata

 

Podmiot udostępniający: Referat Przetargów, Ochrony Środowiska i Gosp. Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Smandzik
Data wytworzenia: 04-09-2008 r.