Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/469/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

UCHWAŁA NR LX/469/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wymienioną w załaczniku do niniejszej uchwały, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawartej na okres 3 lat zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LX4692023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.pdf (245,87KB)

DOCXZałącznik nr 1 LX4692023.docx (6,79KB)