Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/487/2023 Rady Gminy Walce z dnia 23-05-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXIII/487/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/434/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 131.838,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 301.025,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 169.187,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2023 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 5.883.192,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.192.649,00 zł, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.606.565,95 zł, c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83.378,72 zł, d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 599,00 zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Banaś


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXIII4872023 Rady Gminy Walce z dnia 23-05-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023.pdf (1,88MB)

DOCXUzasadnienie LXIII4872023.docx (8,81KB)

PDFZalacznik1 LXIII4872023.pdf (288,65KB)

PDFZalacznik2 LXIII4872023.pdf (359,68KB)

PDFZalacznik3 LXIII4872023.pdf (251,76KB)

PDFZalacznik4 LXIII4872023.pdf (355,79KB)

PDFZalacznik5 LXIII4872023.pdf (289,88KB)