Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/493/2023 Rady Gminy Walce z dnia 23-05-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- działka nr 2604, obręb Walce

UCHWAŁA NR LXIII/493/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka nr 2604, obręb Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wymienioną w załączniku do niniejszej uchwały, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawartej na okres 3 lat zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Banaś

 

PDF   Uchwała Nr LXIII4932023 Rady Gminy Walce z dnia 23-05-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- działka nr 2604 obręb Walce.pdf (246,22KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIII4932023.docx (6,84KB)