Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 29 marca 2023 roku

Protokół Nr LXI/2023
z LXI Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 29 marca 2023 roku

LXI Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 29 marca 2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

        Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych.                                                            
 Nieobecny był radny Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

        Imienny wykaz głosowań radnych na LXI Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.
Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok oraz umieszczenie go w punkcie 5 K porządku obrad.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok poprzez umieszczenie go w punkcie 5K porządku obrad.

        W dalszej kolejności Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce oraz umieszczenie go w punkcie 5 L porządku obrad.

         W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce rok poprzez umieszczenie go w punkcie 5L porządku obrad.

Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na LXI sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2023 roku;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +;

e) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Walce;

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce;

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów;

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów;

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec;

k) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LVIII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  

      Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LVIII sesji Rady Gminy Walce.

       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LIX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. 

      Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LIX sesji Rady Gminy Walce.

       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. 

      Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LX sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

     Wójt Gminy Walce pan Marek Śmiech złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Walce za okres od 7 lutego 2023 r. do 29 marca 2023 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2023 roku

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał również czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/471/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2023 roku.

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał również czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/472/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/473/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +;

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/474/2023 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +;

e) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Walce;

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/475/2023 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Walce.

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/476/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/477/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/478/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów.

i)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/479/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów.

j)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/480/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec.

k) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

   Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/481/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

 l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
     
    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXI/482/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

6. Interpelacje, zapytania.

    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja bądź zapytanie. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

     Radny Tomasz Banaś poruszył temat dlaczego Starostwo Powiatowe w Krapkowicach nie złożyło wniosku o dofinasowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do Wojewody Opolskiego, gdzie dofinasowanie do km wynosi 3 zł, co w przypadku zawieszonej linii pozwoliło by na jej przywrócenie, a koszt do poniesienia przez Powiat były bardzo znikomy. W dalszej kolejności pytał czy wiadomo co dalej z połączeniami autobusowymi, gdyż dzieci dojeżdżają do szkół ponadpodstawowych, mieszkańcy potrzebują dojazdów do lekarzy, starsi ludzie, schorowani nie mają możliwości dojazdu oraz czy linie autobusowe zostaną przywrócone, aby uczniowie oraz mieszkańcy mogli dojeżdżać w godzinnych porannych do miasta powiatowego.

     Przewodniczący Rady odpowiedział, że w tej sprawie wystosuje pismo do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

8. Zamknięcie sesji.

    Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:29.

Na tym protokół zakończono.

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk