Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 17 kwietnia 2023 roku

Protokół Nr LXII/2023

z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 17 kwietnia 2023 roku

 

LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 17 kwietnia 2023 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:02.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy        13        radnych        na        ustawowy        skład        rady       15 radnych. Nieobecni radni to pani Renata Polok oraz pan Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowań radnych na LXII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

Pan Przewodniczący Rady złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, znajdującego się w punkcie 3 E porządku obrad.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce wycofała projekt uchwały z porządku obrad.

Nie złożono kolejnych wniosków.

Rada Gminy Walce obradowała na LXII sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c) zmieniająca uchwałę nr LX/462/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”;

d) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXII/483/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXII/484/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) zmieniająca uchwałę nr LX/462/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXII/485/2023 zmieniającą uchwałę nr LX/462/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”.

d) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXII/486/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:11.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

 

   Sabina Schady                                                                                      Mateusz Burczyk