Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu Gminy Walce do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu Gminy Walce do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce
na lata 2023-2030

 

Wójt Gminy Walce działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz Uchwały nr LXV/515/2023 Rady Walce z dnia 12 lipca 2023r.

zawiadamia

iż, w dniu 12 lipca 2023r., Rada Gminy Walce przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności
gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Walce, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga
kolejno następujących działań:
1. Rada Gminy Walce, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
2. Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
1)ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
2)sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
3)przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
4)występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
5)wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                                                Marek Śmiech