Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wójt Gminy Walce informuje o podjęciu Uchwały nr LXV/515/2023 Rady Gminy Walce z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr LXIV/506/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji znajduję się na terenie sołectw Brożec, Rozkochów oraz Walce, gdzie prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Walce, został on wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Diagnoza obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa wżyciu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

                                                                                                                                               Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                                  Marek  Śmiech