Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 16-01-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2022 poz.1327 ze zm.) oraz zarządzenia Nr Or.0050.1.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadaniez zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2023 r. ze środków budżetu Gminy.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Rafał Miczka - Przewodniczący Komisji
2. Weronika Lipka - Nossol - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Dominika Zdonek - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznychz dziedziny ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.