Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz uchwały
nr V/63/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, od 6.10.2023 r. do 6.11.2023 r., od poniedziałku do piątku, w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18,
w godzinach pracy, w sali narad.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 16.10.2023 r. o godz. 1400  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Gminy w sali narad,
  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie
    do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2023r.,
  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.            

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w dniu 28.09.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach www.bip.walce.pl, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Tygodniku Opolska.

  Wójt Gminy Walce

      Marek Śmiech

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych obowiązują przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pełna informacja na temat obowiązujących wytycznych dostępna jest w formie elektronicznej przy niniejszym obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walce www.bip.walce.pl w zakładce RODO.

PDFOgłoszenie o wyłożeniu.pdf (196,83KB)