Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/524/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dokonywanego przez rodziców zamieszkałych w Gminie Walce

UCHWAŁA NR LXVII/524/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dokonywanego przez rodziców zamieszkałych w Gminie Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego w Gminie Walce w wysokości:
1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,89 zł, 2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 1,15 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchyla się uchwalę nr LIII/417/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia średniej stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Walce w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. Woj. Op. poz. 3060).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LXVII5242023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie określenia stawki za 1.pdf (165,76KB)