Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/525/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR LXVII/525/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości
30,00 zł/m 3 . 2. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 100,00 zł za 1m³ .
§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 zawiera podatek VAT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LVIII/444/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LXVII5252023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w.pdf (168,37KB)