Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/526/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR LXVII/526/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Seniorów w Walcach.
§ 2. Gminnej Radzie Seniorów w Walcach nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LXVII5262023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w.pdf (308,56KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVII5262023.docx (10,50KB)