Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/529/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce

UCHWAŁA NR LXVII/529/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 6 września 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.725) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce § 3 załącznika pn. „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce” otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekroczył: 1) 750% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 2) 650 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 2. Oddanie w najem socjalny lokalu na czas oznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekroczył: 1) 210 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 2) 160 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 3. Dochód oblicza się według przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LXVII5292023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 zmieniająca uchwałę w.pdf (170,79KB)