Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 2 listopada 2023r.

w sprawie przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Walce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Nr LXV/515/2023 Rady Gminy Walce z dnia 12-07-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030.

Wójt Gminy Walce ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Walce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy doradcze i konsultacyjne gminy;
  • organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 9 listopada 2023 do 4 grudnia 2023 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.walce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl, który należy przesłać na adres ug@walce.pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Walce; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_kr_formularz_

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.walce.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 16 listopada 2023 r., na godzinę 13 00. Spotkanie odbędzie w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

Uwagi do projektu można składać w okresie 9 listopada 2023 – 4 grudnia 2023 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

b) elektronicznej poprzez:

  • przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres ug@walce.pl
  • wypełnienie elektronicznego formularza uwag

 https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_kr_formularz_

  • wypełnienie elektronicznego formularza ankiety

https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r., o godzinie 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

d) ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Walce, pok.13

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Walce.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych gminy.

 

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Walce

                                                 Marek Śmiech

    

      PDFObwieszczenie KR.pdf (91,99KB)