Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 20-04-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 poz. 571) oraz Zarządzenia Nr OR.0050.50.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków budżetu Gminy.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Maria Wacław - Przewodnicząca Komisji
2. Violetta Nec - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Dominika Zdonek - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech