Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXX Sesji Rady Gminy Walce w dniu 29 listopada 2023 roku

Protokół Nr LXX/2023
z LXX Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 29 listopada 2023 roku

 LXX Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 29 listopada 2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 14 radnych.   Nieobecny radny to pan Robert Jurczyk.

         Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

        Imienny wykaz głosowań radnych na LXX Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.
        Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Walce ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu i umieszczenie go w punkcie 5P porządku obrad.
       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Walce ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu poprzez umieszczenie go w punkcie 5P porządku obrad.

        Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na LXX sesji według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
e. zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
f. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za wykonywanie zadań na rzecz społeczności lokalnej
g. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Walce
h. przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2023-2032";
i. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok";
j. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2024-2028
k. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
l. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
m. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
n. przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej
o. zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
p) wystąpienia Gminy Walce ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu.
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXVII Sesji Rady Gminy Walce sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVII Sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXVII Sesji Rady Gminy.

     Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXVIII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXVIII sesji Rady Gminy Walce.

        W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXVIII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXVIII sesji Rady Gminy Walce.

        W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXIX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.  Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXIX sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXIX sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

     Wójt Gminy Walce pan Marek Śmiech złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Walce za okres od 7 września 2023 r. do 29 listopada 2023 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

      Wójt zgłosił autopoprawkę.

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał również czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/537/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

        Wójt zgłosił autopoprawkę.

        Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał również czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/538/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

c) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/539/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok    

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/540/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

e) zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/541/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

f) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za wykonywanie zadań na rzecz społeczności lokalnej

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę LXX/542/2023 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za wykonywanie zadań na rzecz społeczności lokalnej.

g) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Walce

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/543/2023 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Walce.

h) przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2023-2032";

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/544/2023 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2023-2032".

i) przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok";

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/545/2023 i. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".

j) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2024-2028

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/546/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Walce na lata 2024-2028.

k) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/547/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

l) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/548/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/549/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

n) przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/550/2023 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

 o)  zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/551/2023 w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

p) wystąpienia Gminy Walce ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu

   Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXX/552/2023 w sprawie wystąpienia Gminy Walce ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu.

6. Interpelacje, zapytania.

    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja bądź zapytanie. Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie sesji.

    Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXX sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 15:30.

Na tym protokół zakończono.

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

   

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk