Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach naboru - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2024 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2024 roku

 

Nabór kandydatów na członków przedmiotowych komisji został ogłoszony w terminie od dnia 28 grudnia 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r. (zgłoszenia do godz. 14:00), na stronie internetowej Gminy Walce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Walce.

W podanym wyżej terminie naboru do tut. Urzędu wpłynął jeden formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowych  do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2024 roku w zakresie:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

W nawiązaniu do powyższego informuję, że wybranym kandydatem do opiniowania ofert w ramach ww. komisji została Pani Maria Żmija-Glombik.

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce, na stronie internetowej Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PDFInformacja o wynikach naboru 22.01.2024 r.pdf (387,82KB)