Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2024 Wójta Gminy Walce z dnia 22-01-2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), Zarządzenia Nr Or.0050.188.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2024 roku będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr Or.0050.189.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadaniaz zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2024 r.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ilona Wyciślok - Przewodnicząca Komisji
2. Karolina Wójcik-Smołucha - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Maria Żmija-Glombik - Członek Komisji
4. Weronika Lipka-Nossol - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia listę ocenionych ofert wraz z propozycją kwot przyznanych dotacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech