Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 29 grudnia 2023 roku

Protokół Nr LXXIII/2023

z LXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 29 grudnia 2023 roku

LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 29 grudnia  2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 17:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy            11        radnych           na        ustawowy       skład    rady     15 radnych. Nieobecni radni to pani Iwona Hruzik, pani Renata Polok, pani Bernadeta Latus-Suchińska

oraz pan Robert Jurczyk.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LXXIII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

Rada Gminy Walce obradowała na LXXIII sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c. zmieniającej uchwałę nr LXIX/536/2023 Rady Gminy Walce z dnia 18 października  2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”.

4. Zamknięcie sesji.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 131radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXIII/569/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXIII/570/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) zmieniającej uchwałę nr LXIX/536/2023 Rady Gminy Walce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXIII/572/2023 zmieniającej uchwałę nr LXIX/536/2023 Rady Gminy Walce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXXIII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 17:05.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

   Sabina Schady                                                                                      Mateusz  Burczyk