Walce: Budowa budynku rehabilitacyjnego w Walcach
Numer ogłoszenia: 77969 - 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walce , ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 077 4660108, 4076070, faks 077 4660784.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku rehabilitacyjnego w Walcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku rehabilitacyjnego złożonego z gabinetów rehabilitacyjnych, pomieszczeń opieki społecznej oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z infrastrukturą techniczną w Walcach. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania określono w przedmiarach robót - zał. nr 6 do SIWZ, dokumentacji projektowej - zał. nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - zał. nr 8 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7, 45.30.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 05.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie żąda się wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pokój nr 9 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).