Numer ogłoszenia: 90257 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77969 - 2009 data 20.05.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, woj. opolskie, tel. 077 4660108, 4076070, fax. 077 4660784.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: