Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego

DOCzarządzenie nr 0050.8.2011 z dn. 03.03.2011.doc (53,50KB)
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2011
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 03 marca 2011 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
pługa odśnieżnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam sprzedać pług odśnieżny jednostronny ciągnikowy ;
- marka- producent: PPHU Gamart S.A.
- typ; PU 10
- rok budowy: 2003
- wymiary zewnętrzne: [m]: 2,7x 0,8
- Nr fabryczny: 3
- masa pługa: 250 kg
- wyposażenie: zawieszenie sterowane pionowo hydrauliczne
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

§ 2.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodniczący: Jerzy Mikus
Członkowie: Bernard Suchan
Joachim Kołodziejczyk
§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin ustnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.

Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT

mgr Bernard Kubata
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Walce
z dnia 03 marca 2011r.

 

REGULAMIN USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż pługa odśnieżnego jak niżej:

Pług odśnieżny jednostronny ciągnikowy, marka- producent: PPHU Gamart S.A. typ; PU 10, rok budowy: 2003, wymiary zewnętrzne: [m]: 2,7x 0,8, Nr fabryczny: 3, masa pługa: 250 kg, wyposażenie: zawieszenie sterowane pionowo hydrauliczne

§ 1. Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem” jest Wójt Gminy Walce

§ 2. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli:
1/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
2/ uczestnik przetargu który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
§ 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 5. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”.

§ 5. 1. Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
1) przedmiot przetargu
2) cenę wywoławczą
3/ termin uiszczenia ceny nabycia
4/ zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły
po ogłoszeniu przetargu
5/ nazwy firmy lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeni do przetargu.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
3. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku
ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
4. Prowadzący przetarg informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki przed
trzykrotnym wywołaniem nie ma dalszych postąpień.
6. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę
wyższą.
7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych po trzecim
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą cenę.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
§ 6. 1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§ 7 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 9. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na 14 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.

 
WÓJT

mgr Bernard Kubata

 

 


Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Walce
z dnia 03 marca 2011 r.

Gmina Walce
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
pługa odśnieżnego:

Pług odśnieżny jednostronny ciągnikowy, marka- producent: PPHU Gamart S.A. typ; PU 10, rok budowy: 2003, wymiary zewnętrzne: [m]: 2,7x 0,8, Nr fabryczny: 3, masa pługa: 250 kg, wyposażenie: zawieszenie sterowane pionowo hydrauliczne

Cena wywoławcza wynosi 1900,00 zł
Postąpienie wynosi 19,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2011 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy
w Walcach w terminie do dnia 22.03.2011r. do godz. 1200 w wysokości 190,00 zł
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega
zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny
wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 77 4660108 wew. 6
Pług odśnieżny można oglądać pod adresem: Zabierzów 10 gm. Walce po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 77 4660108 wew. 6

 


WÓJT

mgr Bernard KubataPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-03-03