Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów

O G Ł O S Z E N I E

Publiczna Szkoła Podstawowa w W a l c a c h

ul. Opolska 71. 47 - 344 W a l c e

O G Ł A S Z A P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

na wykonanie następującego zadania:
- roboty remontowo budowlane w budynku szkolnym
ul. Lipowa 2 w W a l c a c h
- naprawa tynków sufitów ok. 500 m2

Termin wykonania: 7 dni od dnia podpisania umowy.

Informację dla oferentów należy odebrać w Urzędzie Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18 pok. Nr. 6 Tel: 4076035

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Walce
w Dziale Gminnego Zespołu Oświaty ul. Mickiewicz 18 pokój nr.6
w terminie do 20.05. 2004 r. do godz. 8.30

Koperta winna być oznaczona dopiskiem „ Remont sufitów”

Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 20.06. 2004 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

Wadium – nie wymaga się

Kryteria oceny ofert; - oferowana cena 100 %

O t w a r c i e ofert nastąpi w dniu 20.05.2004 r. o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy ul. Mickiewicza 18 pokój Nr.1

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte
w informacji dla oferenta.
Walce , dnia 05.05.2004 r.