Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Walce

1. Wójt Gminy Walce ogłasza rokowania ustne na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej:
a) działka 2938/2 o pow. 0,1971 ha
b) wraz z budynkiem zlikwidowanej szkoły i przybudówką o łącznej powierzchni użytkowej 525 m 2,
c) położonej we wsi: Walce, karta mapy 9, przy ulicy Opolskiej 71,
d) KW 46436/St.
e) nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
f) cena wywoławcza wynosi 127 500,00 zł.
g) do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT

2. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

3. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 03 listopada 2004 r.

4. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 20 grudnia 2004 r.

5. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o
składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 07 luty 2005r.
do godziny 11,00
w sekretariacie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce lub za pośrednictwem poczty. Zgłoszenie prosimy złożyć w
zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania - szkoła Walce”
Zgłoszenie powinno zawierać:
 imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 datę sporządzenia zgłoszenia,
 oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty (art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U.nr 261 poz. 2603 z 2004 r.)
 kopię dowodu wpłaty zaliczki

UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości
nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.


6. Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Referacie Promocji,
Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 11, tel. 77-4 660 108)

7. Rokowania odbędą się 14 lutego 2005 r. o godz. 12-tej w Urzędzie Gminy
w Walcach, ul. Mickiewicza 18 (sala narad na parterze)

8. Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 5%
wartości nieruchomości podlegającej rokowaniom tj. 6375,00 zł. w gotówce
do dnia 07 lutego 2005 r. do godz. 14-tej na konto Urzędu Gminy Walce w
w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach, Oddział Walce nr 61 8884 1014
2002 0012 8368 0001.

9. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia
umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

10. Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez
wybrania nabywcy nieruchomości.

Piotr Miczka
Wójt Gminy Walce