Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)

Numer sprawy: ZP 341/12/1/05

Miejscowość i data: Walce, 2005.02.14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej dla przysiółka Dobieszówek
gm. Walce


1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 077/4660-108, fax 077/4660-784
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00
Wt.-Pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. €

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 5,0 zł
w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie sieci wodociągowej obejmuje budowę:
- rurociągu z rur PCV ø 90 mm i długości L=514 m
- przyłącza wodociągowego z rur PE ø 32 mm i długości L=36 m
- przyłącza wodociągowego z rur PE ø 40 mm i długości L=32 m
- hydranty p.poż. nadziemne ø 80 mm z zasuwami odcinającymi 2 szt.
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w projekcie wykonawczym (do wglądu u Zamawiającego).
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
30 kwiecień 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 04.03.2005 r. do godz. 12.00 lub za pośrednictwem poczty.

11) Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Wójt Gminy Walce
Piotr Miczka