Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

.ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)

Numer sprawy: ZP 341/4/10/05

Miejscowość i data: Walce, 2005.06.13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Straduni.

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 077/4660-108, 4660-047, fax 077/4660-784
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00
Wt.-Pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 15,0 zł
w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalania na długości 1.170 m i szerokości śr. 3,5 m oraz cząstkowym wyremontowaniu mostu w miejscowości Stradunia.
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym (do wglądu u Zamawiającego – pok. nr 12) i w przedmiarach robót.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki oraz przedstawią dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 04.07.2005 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2005 r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 – sala narad na parterze).

11) Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Piotr Miczka – Wójt Gminy Walce
…………………………………………
(podpis Zamawiającego)