Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)

Numer sprawy: ZP 341/12/13/05
Miejscowość i data: Walce, 2005.10.20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Walce – II etap.

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 077/4660-108, 4660-047, fax 077/4660-784
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 20 zł +
22% VAT w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty, na pisemny
wniosek oferenta.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Kod CPV: 74232220-2 usługi projektowania rurociągów
Realizacja zamówienia obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części wsi Walce nie ujętej w I-etapie, w którego zakres wchodzi:
- wykonanie map do celów projektowych wraz z informacją terenowo-prawną,
- opracowanie kompletnych projektów budowlanego i wykonawczego,
- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji, zgód itp. oraz pozwo-
lenia budowlanego,
- sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz
z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
8 miesięcy od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1. oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2. wykażą się doświadczeniem w realizacji prac o charakterze i złożoności
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i udokumentują wykonanie
w okresie ostatnich 3 lat podobnych opracowań;
3. wskażą projektantów posiadających odpowiednie wykształcenie oraz
uprawnienia do projektowania w zakresie wymaganym przedmiotem
zamówienia i lata doświadczenia;
4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 10.11.2005 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2005 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 – sala narad na parterze).

11) Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Piotr Miczka – Wójt Gminy
…………………………………………
(podpis Zamawiającego)