Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY WALCE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Walce

działka 486/2 o pow. 0,3630 ha, położona przy ulicy Osiedlowej we wsi Rozkochów, karta mapy 5, KW 41468/St. Wieś Rozkochów nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków figuruje zapis BZ ( teren rekreacyjno – wypoczynkowy).

Cena wywoławcza wynosi 18 295,00 zł.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, okazania granic w terenie oraz ogłoszeń. Koszt spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 829,50 zł , które może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 15) przy ulicy Mickiewicza 18 w Walcach, najpóźniej do dnia 05.01.2006 r. do godziny 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2006 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Walce ( sala narad na parterze).Cena osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT oraz zwrotem pozostałych kosztów płatna jest najpóźniej w przeddzień spisania umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. 11 tel. 077- 4660108, 4076070


Wójt Gminy Walce

Piotr Miczka


Walce dnia 07.12.2005 r.