Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego

DOCzarządzenie nr 0050.18.2011 z dn. 05.04.2011 - II przetarg.doc (51,00KB)

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2011
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 05 kwietnia 2011 roku

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Obniża się cenę wywoławczą do kwoty 750 zł i ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997, Nr identyfikacyjny (VIN) SUPB05CEJVN053314
 

§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodniczący: Jerzy Mikus 
Członkowie: Bernard Suchan,  Joachim Kołodziejczyk

§ 3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin II ustnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia..
 

§ 4. Ustala się treść ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 WÓJT

mgr Bernard KubataZałącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy Walce
z dnia 05 kwietnia 2011r.
 

REGULAMIN II USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż samochodu ciężarowego jak niżej:

FSO Polonez Truck LB nr rej. ODJ 1667 rok prod. 1997 nr ident. (VIN) SUPB05CEJVN053314

§ 1. Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem” jest Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi i Kanalizacja” w Walcach.

§ 2. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

§ 3.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli:
1/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
2/ uczestnik przetargu który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

§ 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 5. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”.

§ 5. 1. Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
1) przedmiot przetargu
2) cenę wywoławczą
3/ termin uiszczenia ceny nabycia
4/ zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu przetargu
5/ nazwy firmy lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
3. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
4. Prowadzący przetarg informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki przed trzykrotnym wywołaniem nie ma dalszych postąpień.
6. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.

§ 6. 1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§ 7 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 9. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na 14 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.

 

  WÓJT

mgr Bernard Kubata
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Śmiech
Data wytworzenia: 05.04.2011