Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec wraz z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania planu na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XXX/ 196 /05 z dnia 25 kwietnia 2005r.
z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Brożec obejmującego działkę nr ewidencyjny 1154/15 położoną przy ulicy Reymonta.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie tego terenu na cele rolniczo-produkcyjne w gospodarstwie hodowlanym, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy oraz określenie zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki nr 1154/15 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2005r. do 05 stycznia 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul Mickiewicza 18 pokój Nr 12 w godzinach od 9°° do 14°°

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 stycznia 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 1 o godz 13°°

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia zawarte w projekcie zmiany planu miejscowego , może wnieść uwagi. Uwagi winny być składane na piśmie do Wójta Gminy Walce, pod adres siedziby Urzędu Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2006r.

Jednocześnie na podstawie art. 19 ust.1 i 2 pkt 3 i 10, ust. 6,art.32 ust.1 pkt 1 i 3, art. 34, ust. 1, art.40 ust.1 pkt 1, art. 43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62,poz.627 z późn. zm.) -
i n f o r m u j ę,
że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostają zamieszczone: w/w projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognoza oddziaływania na środowisko oraz opracowanie ekofizjograficzne. Wykaz powyższych dokumentów dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce.
Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Ochrony Środowiska każdy ma prawo do składania uwag i wniosków postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa..
Uwagi i wnioski dotyczące informacji o środowisku i jego ochronie można składać na piśmie w terminie i na adres, jak uwagi do projektu planu miejscowego.

Wójt Gminy Walce
Piotr Miczka