Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
 
WÓJTA GMINY WALCE z dnia  16 stycznia 2007 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
 
 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
 
§ 2
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji.
 
§ 3
 
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /D.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zmianami/ realizujące statutowe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4
 
Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez:
1/ ogłoszenie w dzienniku lokalnym
2/ umieszczenie na gminnej stronie internetowej i BIP
3/ umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
WÓJT GMINY WALCE
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
 
I. ZADANIE OBEJMUJE:
    - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Walce.
    - propagowanie   kultury   fizycznej    i    podnoszenie poziomu   sportowego w    środowisku
      wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Wysokość dotacji na realizację zadania w 2007 roku wynosi 80.000 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/.
II. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
      Podmiot składający ofertę:
     1/ wykonuje zadanie samodzielnie
     2/ posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania
III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
       - termin 01 marca – 31 grudnia 2007 r.
       - beneficjenci: mieszkańcy Gminy Walce
       - miejsce realizacji zadania: teren Gminy Walce
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
        Ofertę   należy   złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia   19 lutego 2007 roku    w    
        sekretariacie     Urzędu     Gminy     Walce   lub przesłać listem poleconym na adres urzędu
        47 – 344    Walce   ul.    Mickiewicza   18   w     zaklejonych    kopertach     na    formularzu  
        określonym w   Rozporządzeniu   Ministra    Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
        2005 roku /Dz.U. z 2005 roku Nr 264, poz.2207/ z dopiskiem „Oferta-sport”.
V. TERMIN, TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY DOKONYWANIU WYBORU
     OFERTY:
     1/ ocena realizacji zadania przez podmiot
     2/ dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i 
         sportu
     3/ ocena przewidywanych efektów realizacji zadania
     4/ ocena   przedstawionej   kalkulacji   kosztów   realizacji   zadania, w tym w odniesieniu do
         zakresu rzeczowego zadania
     5/ konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta
     6/ szczegółowe   warunki   realizacji i rozliczenie zadania określi umowa zawarta pomiędzy
         Wójtem Gminy Walce, a wybranym podmiotem
     7/ otwarcie ofert nastąpi  20 lutego 2007 roku.
VI. W   2006   roku  powyższe  zadanie  realizowało  Zrzeszenie  Gminne  LZS  w  Walcach  w wysokości środków 50.000 zł / słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych/
 
                                                                 mgr Bernard Kubata
                                                                   Wójt Gminy Walce

 

informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Marek Smandzik
data wytworzenia: 15-01-2007 r.