Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku

Zarządzenie Nr 0151/ 51 / 2007
Wójta Gminy Walce
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku – z późniejszymi zmianami ),

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

§ 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji.


§ 3

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 2 i 3 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ), realizujące statutowe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez :
1. ogłoszenie w prasie lokalnej,
2. umieszczenie na gminnej stronie internetowej,
3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

/-/mgr Bernard Kubata


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu
Gminy Walce na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej,
sportu i rekreacji w 2008 roku

Zadanie obejmuje:

1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy obejmującej:
? uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z miejscowości Rozkochów, Stradunia, Walce;
? rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ;
? propagowanie tenisa stołowego i ziemnego;
? działania na rzecz ogólnego wzrostu kultury oraz zdrowotności społeczeństwa Gminy Walce, a przez to zapobiegania patologiom społecznym – udział w turniejach i propagowanie masowych biegów.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania 2008 rok.
2. W roku 2008 na realizację w/w zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy kwotę
80.000,00 zł.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie
zadania publicznego.
4. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymogi oferty :

Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 poz. 1891 z 2003r.).

Kryteria wyboru ofert :

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,
3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Termin składania ofert i tryb wyboru ofert :

1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w (Dz.U.
Nr 193, poz. 1891 ).2. Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2007 roku do godz.1500 z adnotacją „KONKURS NA DOTACJĘ 2008” w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18,
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Do przeprowadzenie konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy Walce powoła Komisję Konkursową,
5. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2007r.

Zrealizowane zadanie publiczne :

W roku 2007 zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości - 80.000,00 zł.

Wójt Gminy Walce

/-/mgr Bernard KubataWalce, dnia 22.11.20
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)