Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku

DOCInformacja- wybór oferty- Org_P-P - ZDROWIE 2014.doc (24,00KB)

 


DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 r.doc (53,00KB)

 

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 22 listopada 2013

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 2

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1)      umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2)      umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3)      zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Wójt Gminy Walce
/-/ mgr Bernard KubataZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.79.2013
Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r.

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku


I. Rodzaj zadania:

 Zadanie obejmuje: Ochronę zdrowia i pomoc społeczną, w tym:
1)     Domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi
 i starszymi oraz opiekę paliatywną,

2)     Ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą osób chorych
i niepełnosprawnych,

3)     Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorych w domu,
4)     Usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.


II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2014 r. w wysokości 80.000,00 zł  na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536ze zm.)
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
 4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
 5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
 6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 9. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach.
  Wzór umowy ustalono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.).

V. Termin i warunki składania ofert:  

1.  Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2.   Do oferty należy dołączyć:
a)     kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących (zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
b)    bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok działalności,
c)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.

3.       Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

4.       Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2013 roku do godz. 15:00 z adnotacją: „KONKURS NA DOTACJĘ 2014 ….(wymienić nazwę zadania)”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

5.       Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:
1.    Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2013 r.
2.    Wójt Gminy Walce powołuje Komisję Konkursową do oceny ofert na dotację z budżetu gminy.
3.    Komisja przedłoży listę ocenionych ofert najlepiej służących realizacji zadania do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
4.    Po rozpatrzeniu ofert i przyznaniu dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.    Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach oraz zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
6.    Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:
1) Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznanie dotacji.
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
3)
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne.
4) W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania.
5)  Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.

7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2013 r. realizowane jest zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, na które przyznano z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości  80.000,00 zł. 
 

 Wójt Gminy Walce
            /-/ mgr Bernard Kubata


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Huta
Data wytworzenia: 2013-11-22