Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul.Mickiewicza 18, 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku pracy d/s

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
(określenie stanowiska)

 

wybrana  została Pani  Anna Zdera , zamieszkała w Rogowie Opolskim

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Pani Anna Zdera spełnia wszystkie wymogi określone w informacji o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiła swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

 

                                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                                  mgr Bernard Kubata

 


Walce, 24.02.2014r.

OGŁOSZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, iż na ogłoszony konkurs na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami  w Urzędzie Gminy w Walcach wpłynęły 3 oferty.
Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Termin rozmowy

 

Zdera  Anna

 

Rogów Opolski

26.02.2014 r.

godz. 8:30

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania niezbędne w naborze na w/w stanowisko zostanie przeprowadzona w dniu 26.02.2014r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18.

                                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                                  mgr Bernard Kubata

 


WÓJT GMINY
OGŁASZA NABÓR

na
stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami

w Urzędzie Gminy w Walcach 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
 

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
b/ korzystanie z pełni praw publicznych;
c/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d/ nieposzlakowaną opinię;
e/ wykształcenie średnie lub wyższe techniczne lub administracyjne
f/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;
g/ znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami;
h/ posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na n/w stanowisku.

2) wymagania dodatkowe:a/ dyspozycyjność;
b/ łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d/ znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
e/ umiejętność obsługi komputera;
f/ posiadanie prawa jazdy kat. B

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Zadania główne:
1/ gospodarka gruntami nierolniczymi i rolniczymi stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobów gruntów pod zabudowę, ustalanie cen za grunty, budynki, lokale, urządzenia, wyposażenia gruntów wchodzących do zasobów na podstawie operatów szacunkowych;
2/ przygotowanie opracowań geodezyjnych oraz szacunków na nabywanie przez Gminę lub zbywanie nieruchomości;
3/ prowadzenie spraw z zakresu korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przez Gminę;
4/ sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu w przypadku sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność gminy;
5/ podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawne lub najem;
6/ przygotowanie dokumentów związanych z zamianą gruntów stanowiących własność gminy;
7/ wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz zezwoleń na zawarcie umowy między tymi jednostkami bądź wydawanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania i trwałego zarządu;
8/ prowadzenie aktualizacji i wydawanie decyzji dot. ceny gruntu oddanego w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste;
9/ przyjmowanie wniosków komunalnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części na mienie gminy
10/ wykup i wywłaszczenie gruntów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele niezbędne dla realizacji zadan gmin;
11/ sporządzanie umów na dzierżawę gruntów gminnych;
12/ komunalizacja na wniosek Rady Gminy gruntów i nieruchomości oraz przygotowanie wniosków do Wojewody Opolskiego;
13/ przygotowanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych majątku stanowiacego własność gminy;
14/ prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych;
15/ sporządzanie umów dzierżawnych z rolnikami na okres 10 lat w zamian za świadczenia emerytalne;
16/ przygotowanie i ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości i lokali w budynkach mieszkalnych stanowiących mienie gminy oraz gruntów należących do zasobu gminy;
17/ wydawanie decyzji zatwierdzających podział działek;
18/ wydawanie decyzji o naliczeniu renty planistycznej;
19/ realizacja uchwal Rady Gminy w sprawie opłat adiacenckich;
20/ przygotowywanie i opracowywanie informacji i stanie mienia komunalnego;
21/ wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o ochronie gruntów rolnych  i leśnych;
22/ wykonywanie zadań gminy w zakresie określania nazewnictwa ulic i placów, także prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości na terenie gmin;
23/ prowadzenie bazy informacji o możliwościach inwestowania lub podjęcia działalności na terenie gminy.
 

3. Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458 z późń.zm.)";
b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
d/ kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej uczelni;
e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
h/ oryginał kwestionariusza osobowego RTFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf (51,25KB)


4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/  termin 21 lutego 2014r. do godz. 15:00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy  d/s Gospodarki Nieruchomościami należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

Walce, 2014-02-05

                                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                                  mgr Bernard Kubata