Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014

DOCXUchwała Nr XXXII.230.2014 z dnia 29 stycznia 2014.docx (20,97KB) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XXXII.231.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (90,78KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XXXII.232.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (88,30KB) w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

PDFUchwała Nr XXXII.233.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (170,37KB) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

PDFUchwała Nr XXXII.234.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (392,72KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXII.235.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (294,25KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXXII.236.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (264,19KB) w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

PDFUchwała Nr XXXII.237.2014 z dnia 29 stycznia 2014.pdf (111,73KB) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce

DOCXUchwała Nr XXXII.238.2014 z dnia 29 stycznia 2014.docx (18,17KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2014 rok

DOCXUchwała Nr XXXII.239.2014 z dnia 29 stycznia 2014.docx (17,28KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy

DOCXUchwała Nr XXXII.240.2014 z dnia 29 stycznia 2014.docx (16,20KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy

DOCXUchwała Nr XXXII.241.2014 z dnia 29 stycznia 2014.docx (17,10KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy

DOCXUchwała Nr XXXII.242.2014 z dnia 29 stycznia 2014.docx (14,42KB) w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 grudnia 2013 r. na działalność Wójta

DOCUchwała Nr XXXIII.243.2014 z dnia 26 marca 2014.doc (54,00KB) w sprawie rozpatrzenia skargi Clean Village

PDFUchwała Nr XXXIII.244.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (85,14KB) w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania

PDFUchwała Nr XXXIII.245.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (86,75KB) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Walce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

DOCXUchwała Nr XXXIII.246.2014 z dnia 26 marca 2014.docx (21,59KB) w sprawie przyjęcia Planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

DOCXUchwała Nr XXXIII.247.2014 z dnia 26 marca 2014.docx (16,78KB) w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

PDFUchwała Nr XXXIII.248.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (209,27KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 roku

PDFUchwała Nr XXXIII.249.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (182,73KB) w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

PDFUchwała Nr XXXIII.250.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (181,87KB) w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała Nr XXXIII.251.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (309,23KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXIII.252.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (340,67KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXXIII.253.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf (87,61KB) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXXIV.254.2014 z dnia 14 maja 2014.pdf (90,20KB) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

PDFUchwała Nr XXXIV.255.2014 z dnia 14 maja 2014.pdf (93,12KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ulicy R.Urbana w Brożcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do lokalu Bawaria”

PDFUchwała Nr XXXIV.256.2014 z dnia 14 maja 2014.pdf (92,68KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 Maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa”

PDFUchwała Nr XXXIV.257.2014 z dnia 14 maja 2014.pdf (390,19KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXIV.258.2014 z dnia 14 maja 2014.pdf (371,42KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

DOCXUchwała Nr XXXIV.259.2014 z dnia 14 maja 2014.docx (16,05KB) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

DOCXUchwała Nr XXXIV.260.2014. z dnia 14 maja 2014.docx (17,63KB) w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

PDFUchwała Nr XXXIV.261.2014 z dnia 14 maja 2014.pdf (92,12KB) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 roku

DOCXUchwała Nr XXXIV.262.2014 z dnia 14 maja 2014.docx (21,39KB) w sprawie  wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce

DOCXUchwała Nr XXXIV.263.2014 z dnia 14 maja 2014.docx (16,69KB) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

DOCUchwała Nr XXXIV.264.2014 z dnia 14 maja 2014.doc (36,50KB) w sprawie przystąpienia do programu  pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

PDFUchwała nr XXXV.265.2014 z dnia 25 czerwca 2014 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozd. finansowego wraz ze sprawozd. z wyk. budżetu gm. Walce za 2013.pdf (85,68KB)

PDFUchwała nr XXXV.266.2014 z dnia 25 czerwca 2014 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf (88,12KB)

PDFUchwała nr XXXV.267.2014 z dnia 25 czerwca 2014 w spr. zatwierdz. skonsolid. bilansu Gminy Walce sporządz. na dzień 31.12.2013.pdf (256,19KB)

PDFUchwała nr XXXV.268.2014 z dnia 25 czerwca 2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf (552,79KB)

PDFUchwała nr XXXV.269.2014 z dnia 25 czerwca 2014 w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (374,17KB)

PDFUchwała nr XXXV.270.2014 z dnia 25 czerwca 2014 zmieniająca uchwałę nr XXXVII.248.10 z dn.24.09.2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf (91,61KB)

PDFUchwała nr XXXV.271.2014 z dnia 25 czerwca 2014 w spr. udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach.pdf (101,18KB)

PDFUchwała nr XXXV.272.2014 z 25 czerwca 2014 w spr. opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego w przedszkol. prowadzonych przez Gminę Walce.pdf (91,55KB)

PDFUchwała nr XXXV.273.2014 z 25 czerwca 2014 w spr. zasad udziel. i rozmiaru obniżek tyg. obowiąz. wymiaru godz. zajęć nauczycielom.pdf (99,70KB)

DOCUchwała nr XXXV.274.2014 z 25 czerwca 2014 w spr. nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania witryny internetowej.doc (32,00KB)

DOCXUchwała nr XXXV.275.2014 z 25 czerwca 2014 w spr. wskazania osoby reprezentującej Gminę walce w Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny.docx (15,17KB)

DOCXUchwała nr XXXV.276.2014 z 25 czerwca 2014 w spr. odwołania Skarbnika Gminy Walce.docx (14,21KB)

DOCXUchwała nr XXXV.277.2014 z 25 czerwca 2014 w spr. powołania Skarbnika Gminy Walce.docx (14,49KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.278.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf (660,20KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.279.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (368,41KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.280.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia.pdf (98,66KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.281.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf (89,24KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.282.2014 z dnia 27 sierpnia 2014.doc (29,00KB) w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PDFUchwała Nr XXXVI.283.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (20,25MB)

PDFUchwała Nr XXXVII.284.2014 z dnia 8 października 2014.pdf (2,04MB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXVII.285.2014 z dnia 8 października 2014.pdf (1,43MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr XXXVIII.286.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf (11,12MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

PDFUchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf (90,61KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.288.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf (380,16KB) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.289.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf (2,18MB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.290.2014 z dnia 5 listopada 2014.pdf (662,95KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

DOCUchwała Nr XXXVIII.291.2014 z dnia 5 listopada 2014.doc (90,50KB) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok


DOCXUchwała Nr I.1.2014 z dnia 26 listopada 2014.docx (15,05KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

DOCUchwała Nr I.2.2014 z dnia 26 listopada 2014.doc (24,50KB) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

DOCUchwała Nr II.3.2014 z dnia 3 grudnia 2014.doc (13,00KB) w sprawie powołania komisji rewizyjnej

DOCUchwała Nr II.4.2014 z dnia 3 grudnia 2014.doc (20,00KB) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

DOCUchwała Nr II.5.2014 z dnia 3 grudnia 2014.doc (27,50KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

DOCUchwała Nr II.6.2014 z dnia 3 grudnia 2014.doc (28,50KB) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Strzeleczkach

PDFUchwała Nr III.7.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (2,19MB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok

PDFUchwała Nr III.8.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (477,64KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr III.9.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (543,79KB) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

PDFUchwała Nr III.10.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (2,86MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok

PDFUchwała Nr III.11.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (90,83KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2015 rok

PDFUchwała Nr III.12.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (90,20KB) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2015 roku

PDFUchwała Nr III.13.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (92,02KB) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

DOCXUchwała Nr III.14.2014 z dnia 30 grudnia 2014.docx (22,08KB) w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

DOCUchwała Nr III.15.2014 z dnia 30 grudnia 2014.doc (66,00KB) w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

DOCXUchwała Nr III.16.2014 z dnia 30 grudnia 2014.docx (18,39KB) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

PDFUchwała Nr III.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (181,22KB) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce

PDFUchwała Nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014.pdf (9,36MB) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013