Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok

SPRAWOZDANIE

z realizacji Rocznego programu współpracy za 2013 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z §10 ust 4. Rocznego program współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. przyjętego Uchwałą Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkłada się Radzie Gminy Walce sprawozdanie z realizacji programu współpracy.

W 2013 roku współpraca Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przebiegała na płaszczyźnie finansowej oraz pozafinansowej.

 1. Pozafinansowa współpraca polegała :

 1. na nieodpłatnym udostępnianiu przez Gminę nieruchomości, w których prowadzona była działalność statutowa organizacji
  W 2013 r. Ludowy Zespół Sportowy Gminne Zrzeszenie w Walcach korzystał nieodpłatnie z nieruchomości boisk wraz z infrastrukturą, położonych w Kromołowie, Walcach, Straduni oraz Rozkochowie. Ponadto, LZS GZ w Walcach korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń oraz urządzeń biurowych znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy.

 2. na konsultowaniu Programu współpracy
  Zasady konsultacji społecznych zostały określone w Uchwale nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy (z dnia 24 kwietnia 2003 r.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy wraz programem współpracy na 2013 r. udostępniony był na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniach od 22 do 30 października 2012 r.

 1. na wzajemnym informowaniu się o planowanych zamierzeniach dotyczących działalności gminy oraz organizacji pozarządowych – przez bezpośrednie kontakty z liderami organizacji przekazywane były informacje dotyczące ogólnopolskich projektów prowadzonych przez organizacje lub dla organizacji pozarządowych.

 1. Współpraca finansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku realizowana była głównie
  w formie zlecania zadań podmiotom uprawnionym na podstawie
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do priorytetowych zadań Gminy Walce w 2013 r., realizowanych we współpracy z podmiotami Programu należały:

1) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

oraz wymienione zadania szczegółowe ujęte odpowiednio do powyższych zagadnień w § 6 wymienionego Programu współpracy.

Budżet w wysokości 210 tys. zł na realizację zadań priorytetowych został określony w Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Środki na realizację tych zadań zabezpieczone zostały w Uchwale Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok.

Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe przekazywane były w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na realizację zadań na rok 2013 ogłoszono:

- otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr Or.0050.75.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012 r., z terminem składania ofert do dnia 20.12.2012 r., na który wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawarte w ogłoszeniu konkursu.

 

- otwarty konkurs w zakresie wspierania ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Zarządzeniem Nr Or.0050.74.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012 r., z terminem składania ofert do dnia 20.12.2012 r., na który wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawarte w ogłoszeniu konkursu.

W celu realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawarto w dniu 28.12.2012 r. umowę ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach. Na zadanie to została udzielona dotacja w kwocie 110.000,00 zł, z której wydatkowano i rozliczono kwotę 103.054,00 zł. Pozostałe nie wydane środki w kwocie 6.946,00 zł zostały zwrócone przez LZS w dniu 30.012014 r.

Na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej zawarto w dniu 28.12.2012 r. umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Dotacja została udzielona w kwocie 80.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana i rozliczona w całości.

W 2013 r. organizacje pozarządowe nie składały ofert w trybie pozakonkursowym i nie zawarto żadnej umowy w tym trybie.

Łącznie na współpracę z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w otwartych konkursach ofert na podstawie wymienionej powyżej uchwały, w 2013 r. wydatkowano kwotę 183054,00 zł, co stanowi 87,17% zaplanowanego budżetu Rocznego programu współpracy.

 

                                    Wójt Gminy Walce

 

                                             /-/ mgr Bernard Kubata