Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

Walce, dnia 17 czerwca 2014 r.   
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia   
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz uchwały XVI/104/2012 Rady Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia,  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu  
 
w dniach od 24 czerwca 2014 r. do 22 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18, pokój nr 14  w poniedziałki od 8.00 do 14.00 oraz wtorki, środy czwartki i piątki w godzinach od 7.15 do 13.15. 

Konsultacje z udziałem projektanta w okresie wyłożenia odbywały się będą w siedzibie Remizy Strażackiej w Straduni przy ul. Opolskiej 31 w środy i w piątki od godziny 9.00 do 11.00, natomiast w piątek 11 lipca 2014 r. konsultacje od godziny 12.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Walce w sali narad o godzinie 14.00.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia,
- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Walce.  
 
 
                                                                                                                                      Wójt Gminy Walce
                                                                                                                                     /-/ Bernard Kubata