Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

DOCZarządzenie Nr Or.0050.101.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015.doc (43,00KB)
 

Wójt Gminy

Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2014

Wójta Gminy Walce

z dnia 25 listopada 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

§ 2

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:

 1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,

 2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,

 3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Walce

 

                                                                                                                 /-/ mgr Bernard Kubata

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr Or.0050.101.2014

Wójta Gminy Walce

z dnia 25 listopada 2014

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku


 

I. Rodzaj zadania:

 

Zadanie obejmuje: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez:

 

 1. popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z terenu Gminy Walce,

 2. rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,

 3. propagowanie tenisa stołowego i ziemnego,

 4. popularyzacja i organizacja aktywnych form wypoczynku wśród dzieci, młodzieży
  i dorosłych,

 5. organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów,

 6. organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców,

 7. zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodami oraz szkolenie kadr ratowniczych;


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2015 r. w wysokości 110 000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

 

 

III. Zasady Przyznawania dotacji:

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118).

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.

 4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.

 5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.
  W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

 6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi
  po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.

 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.

 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach. Wzór umowy ustalono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 3. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118).

 

V. Termin i warunki składania ofert:

 

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone według wzoru zawartego
  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 2. Do oferty należy dołączyć:

  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących (zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

 3. bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok działalności,

 4. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.

 5. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione.

 6. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej
  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2014 roku do godz. 15:00 z adnotacją:
  „KONKURS NA DOTACJĘ 2015 …. (wymienić nazwę zadania)”
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

 7. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

 2. Wójt Gminy Walce powołuje Komisję Konkursową do oceny ofert na dotację
  z budżetu gminy.

 3. Komisja przedłoży listę ocenionych ofert najlepiej służących realizacji zadania
  do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

 4. Po rozpatrzeniu ofert i przyznaniu dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 5. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach oraz zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 6. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

  1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznanie dotacji.

  2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.

  3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne.

  4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania.

  5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

  6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które
   w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.

 7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 


VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

 

W roku 2014 r. realizowane jest zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na które przyznano z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości 110.000,00 zł.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Walce

                                                                                                             /-/ mgr Bernard Kubata