Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok

SPRAWOZDANIE

z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok

 

Zgodnie z §10 ust 4. Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. przyjętego Uchwałą Nr XXX/212/2013
Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkłada się Radzie Gminy Walce sprawozdanie z realizacji programu współpracy.

W 2014 roku współpraca Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przebiegała na płaszczyźnie finansowej oraz pozafinansowej.

 1. Pozafinansowa współpraca polegała na :
 1. nieodpłatnym udostępnianiu przez Gminę nieruchomości, w których prowadzona była działalność statutowa organizacji. W 2014 r. Ludowy Zespół Sportowy Gminne Zrzeszenie w Walcach korzystał nieodpłatnie z nieruchomości boisk wraz z infrastrukturą, położonych w Kromołowie, Walcach, Straduni oraz Rozkochowie. Ponadto, LZS GZ w Walcach korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń oraz urządzeń biurowych znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy.
 2. konsultowaniu Programu współpracy. Zasady konsultacji społecznych zostały określone w Uchwale
  nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy wraz programem współpracy na 2014 r. udostępniony był na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniach od 25 października do 06 listopada 2013 r.
 1. wzajemnym informowaniu się o planowanych zamierzeniach dotyczących działalności gminy oraz organizacji pozarządowych – przez bezpośrednie kontakty z liderami organizacji, którym przekazywane były informacje dotyczące ogólnopolskich projektów prowadzonych przez organizacje lub dla organizacji pozarządowych oraz oferty szkoleń.
 1. Współpraca finansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku realizowana była głównie
  w formie zlecania zadań podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do priorytetowych zadań Gminy Walce w 2014 r., realizowanych we współpracy z podmiotami Programu należały:

1) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

oraz wymienione zadania szczegółowe ujęte odpowiednio w powyższych zagadnieniach w § 6 wymienionego Programu współpracy.

Budżet w wysokości 210 tys. zł na realizację zadań priorytetowych został określony w Uchwale Rady Gminy Walce Nr XXX/212/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2014 rok.

Środki na realizację tych zadań zabezpieczone zostały w Uchwale Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok.

Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe przekazywane były w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację zadań na rok 2014 ogłoszono:

- otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzeniem
Nr Or.0050.80.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r., z terminem składania ofert do dnia
16.12.2013 r.,  na który wpłynęła w dniu 12.12.2013 r. jedna oferta spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawarte w ogłoszeniu konkursu.

- otwarty konkurs w zakresie wspierania ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zarządzeniem
Nr Or.0050.79.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r., z terminem składania ofert do dnia 16.12.2013 r., na który wpłynęła w dniu 05.12.2013 r. jedna oferta spełniająca wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawarte w ogłoszeniu konkursu.

W celu realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawarto w dniu 20.12.2013 r. umowę ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach. Na zadanie to została udzielona dotacja w kwocie 110.000,00 zł, z której wydatkowano i rozliczono kwotę 109.813,22 zł. Pozostałe nie wydane środki w kwocie 186,78 zł zostały zwrócone przez LZS w dniu 14.01.2015 r. na konto Urzędu Gminy.

Dzięki środkom w 2014 roku możliwe było szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych naszej gminy poprzez pracę instruktorów oraz wolontariuszy. Na koniec rundy jesiennej 2014 roku zawodnicy osiągnęli następujące pozycje  w klasyfikacji OZPN:

 1. LZS Walce:

– seniorzy z klasy okręgowej grupy II  zajęli 10 miejsce. W pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim dotarli do ćwierćfinału;

- seniorzy z Klasy B grupy XIV zajęli 2 miejsce. Latem 2014 r. w turnieju piłkarskim w Kromołowie zajęli 1 miejsce;

- juniorzy młodsi z II  ligi wojewódzkiej B1 grupa III zajęła 9 miejsce;

- trampkarze z II ligi wojewódzkiej C1 grupa 5 zajęła 7 miejsce.

2. LZS Stradunia:

- seniorzy zajęli 9 miejsce w Klasie B grupy X;

- juniorzy grający w II lidze A1 grupie III  zajęli 1 miejsce.

3. LZS Kromołów:

- seniorzy zajęli 13 miejsce w Klasie B grupy XIV;

- juniorzy brali udział w rozgrywkach ligowych od rundy jesiennej.

4. LZS Rozkochów:

- seniorzy zajęli 6 miejsce w Klasie B grupa XIV.

Wszystkie LZS-y  zapewniły zorganizowany transport na mecze i inne zawody sportowe, korzystając z usług publicznych firm transportowych.

Dzięki współpracy z Urzędem Gminy Walce wykonano oświetlenie na boisku w Walcach, służące do celów treningowych oraz szatnię dla piłkarzy w Kromołowie.

Działania  wolontariuszy polegające na krzewieniu kultury fizycznej, rozgrywkach ligowych pozwoliły na zachowanie porządku na boiskach piłkarskich, przygotowanie boisk do rozgrywek, dbałość o sprzęt sportowy, porządek i czystość w szatniach oraz spełnieniu szeregu innych wymogów stawianych przez OZPN.

Drużyny brały udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez kluby przy udziale OZPN oraz meczach towarzyskich, propagując zdrowy tryb życia.  


Na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej zawarto w dniu 20.12.2013 r. umowę z Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Dotacja została udzielona w kwocie 80.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana i rozliczona w całości.

Dzięki dotacji w 2014 roku Stacje Opieki Caritas w Brożcu i w Walcach mogły spełniać swoje zadania między innymi poprzez pielęgnację osób starszych, rehabilitację dzieci i dorosłych  oraz wspieraniu pacjentów  poprzez dostarczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Skala działań w Stacji Caritas w Brożcu przedstawia się następująco:

 1. Liczba pacjentów korzystających z świadczeń – 711 pacjentów ;
 2. Liczba wizyt domowych – 5.716 wizyt;
 3. Liczba wszystkich czynności – 22.947 czynności;

a) czynności higieniczno- pielęgnacyjne – 4.635 czynności,

b) czynności zabiegowe – 12.457 czynności,

c) diagnostyczne – 3.892 czynności,

d) socjalno- bytowe – 656 czynności;

 1. Ilość osób korzystających ze sprzętu wyniosła – 110 osób;
 2. Ilość wypożyczonego sprzętu wyniosła:

        - wypożyczonych łóżek – 18 szt.

        - wypożyczonych materacy podleżynowych – 12 szt.

        - wypożyczonych wózków inwalidzkich – 14 szt.

        - wypożyczonych krzeseł toaletowych – 21 szt.

        - wypożyczonych chodzików – 18 szt.

        - wypożyczonych kuli ( łokciowych i pachowych ) – 56 szt.

W Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Walcach zrealizowano zadania w następujących płaszczyznach:

 1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 708 pacjentów.
 2. Liczba wizyt w gabinecie – 6.825 wizyt.
 3. Liczba wszystkich zabiegów – 17.889 zabiegów, w tym:
 1. zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1.807
 2. zabiegi z zakresu masażu – 1.420
 3. zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 7.126
 4. zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 3.262
 5. zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 4.274

W 2014 r. organizacje pozarządowe nie składały ofert w trybie pozakonkursowym i nie zawarto żadnej umowy w tym trybie.

Łącznie na współpracę z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w otwartych konkursach ofert na podstawie wymienionej powyżej uchwały, w 2014 r. wydatkowano kwotę 189.813,22 zł, co stanowi 90,39% zaplanowanych środków w Rocznym Programie Współpracy na 2014 r.

 

                           Wójt Gminy Walce

                                                 /-/ mgr Bernard Kubata