Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18   47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku pracy

 

d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej

 (określenie stanowiska)

 

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 Uzasadnienie nierozstrzygnięcia  naboru na stanowisko:

 

W wyznaczonym terminie w ogłoszeniu o naborze wpłynęła 1 oferta, nie spełniająca niezbędnych wymogów formalnych. 

                                                                                                     

                                                                                                            Wójt Gminy

 

                                                                                                      /-/ mgr Bernard Kubata

 

 

 

Walce, dnia 8.06.2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY WALCE
OGŁASZA NABÓR

na
stanowisko pracy referent  ds. kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej

 

 Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

 Urząd Gminy w Walcach

 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
 

 Wymiar zatrudnienia : 1 osoba  - pełny etat

Wymagania w stosunku do kandydatów :

     1) wymagania niezbędne:

         a) obywatelstwo polskie;

         b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;

         c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

         d) nieposzlakowana opinia;
e) wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania kadrami, administracyjne lub  ekonomiczne;

          f) posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;

          g) posiadanie wiedzy z zakresu:

              - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

              - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

              - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

              - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

              - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

              - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

              - ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych,

              - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

              - ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

              - ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

 h) staż pracy minimum 3 lata w tym doświadczenie w pracy w administracji samorządowej 1 rok;

   2) wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność;
b) łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
c) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
d) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
e) umiejętność obsługi komputera;
f) posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 

  1. w zakresie spraw kadrowych w szczególności :

- prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami,

- przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem

   nowych pracowników,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie: wszelkich umów o pracę, aneksów, świadectw

  pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, nagród jubileuszowych, odpraw

  rentowych i emerytalnych itp.,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych,

- prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych.

 

2) zadania w zakresie obrony cywilnej oraz spraw obronnych w szczególności:

- dokonywanie stanu przygotowań OC,

- opracowanie i uzgadnianie planu OC gminy,

- organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń OC,

- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu     wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

- przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia   dla życia i zdrowia na obszarze gminy,

- prowadzenie rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

- sporządzanie listy osób podlegającej kwalifikacji wojskowej,

- sporządzenie dokumentacji i udział w przygotowaniu i organizowaniu zadań związanych z  Akcją Kurierską;

 

3) zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

 

4) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w szczególności:

-  monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy,

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu  zarządzania kryzysowego,

- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

  ostrzegania ludności,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i   humanitarne.

 

Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1202  ze zm.)";

b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

d) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

f)  kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

i) oryginał kwestionariusza osobowego.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a)  termin 5 czerwca  2015 r. do godz. 15:00
b) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy  ds. kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.

RTFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf (51,25KB)
 

Walce, dnia 26 maja 2015 r.

                                                                                                                                     

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                              /-/ mgr  Bernard Kubata